โรงหมักขยะ

โรงหมักขยะ

สถานที่สำหรับหมักขยะ กระบวนการนี้ใช้จุลินทรีย์ในดินเพื่อย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ที่อยู่ในขยะ